Ne Aramıştınız ?
A+ A-
Siyaset: es-Siyasetü’ş-şer’iyye
Siyaset: es-Siyasetü’ş-şer’iyye İbn Teymiye
  • Seri: İslam Klasikleri
  • Ebat: 13,5 x 21 cm
  • Sayfa Sayısı:163
  • ISBN:978-625-7005-83-8
  • Basım Yılı:Mayıs 1985
  • 3.. Baskı -Mart 2021
  • Hazırlayan:Vecdi Akyüz

İslâm kültürü içinde gelişen itikadi-ilmî-fikrî hareketlerde etkili olmuş önemli kişilerden biri hiç şüphesiz İbn Teymiye’dir. Nakli esas alan, akla ise buna göre bir yer ayıran Selefiye hareketi, en güçlü temsilcisine onunla kavuşmuştur. İslâm dünyasının siyasî ve sosyal bakımdan büyük çalkantıların içinde bulunduğu bir çağda yaşaması, ona radikal fikirler ileri sürme ve bunları kitaba geçirme imkânı vermiştir. Bu radikal tutumu, ona karşı geliştirilen bir sürü haksız-haklı tenkidin de kaynağı olmuştur. Elinizdeki eser, İbn Teymiye’nin en meşhur kitaplarından biridir. Bu şöhret, bir yandan eserin İbn Teymiye tarafından kaleme alınmasından; diğer yandan İslâm dünyasında sıkça karşılaşılan siyasetnâme türüne kaynaklık etmesinden ileri gelir. Hemen belirtilmelidir ki İbn Teymiye, vakıalardan yola çıkarak bir siyaset geliştirmekten çok, kaynaklara dayalı; âyet, hadis ve ilk Müslümanların tatbikatını esas alan bir idare tarzının esaslarını çizmeye çalışmıştır.