Ne Aramıştınız ?
Kutadgubilig - Sayı 37

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

EXISTENTIAL – INFORMATIONAL – ETHICAL STUDIES: METAPHYSICS

ABAN TEOMAN DURALI

 • Was Ist Zivilisation?
 • Sinnbestimmung Und Entwicklungsgeschichte
 • Der Zivilisation
   

MURAD OMAY

 • Argümanları Yeniden Kurma Yöntemleri
 • The Methods of Arguments Reconstruction
   

NİHAL PETEK BOYACI

 • Epikouros’ta Özgürlük Tartışması: Libera Voluntas Ve Πάρ᾽ Ἡμάς
 • A Freedom Debate in Epicurus: Libera Voluntas and Πάρ᾽ Ἡμάς
   

MEHMET ŞÜKRÜ ÖZKAN

 • Dini Tecrübeden Rasyonel İnançlara Ulaşma Bağlamında W. P. Alston’un
 • Analoji Temelli Teorisine Eleştirel Yaklaşım
 • Critical Approach to Analogy Based Theory of W. P. Alston in the Context of Attainment of Rational Believes Through Religious Experience
   

ERCAN SALGAR

 • R. Carnap’ın “Geleneksel Metafizik” Eleştirisi ve “Metafizik” Anlayışı
 • R. Carnap’s “Traditional Metaphysics” Critique and “Metaphysics” Conception
   

ORHAN GÜNEŞ

 • Modern Dönem Kozmoloji Modelleri
 • Cosmological Models Of Modern Period
   

SEBİLE BAŞOK DİŞ

 • Bauman’ın Modern Etik Eleştirileri Bağlamında
 • Ahlakîliğin Müphemliğine İlişkin Görüşleri
 • Bauman’s Views Concerning Ambivalence Of
 • Morality Within The Context Of His Criticism Of Modern Ethics
   

HÜSEYİN AYDOĞAN

 • Kant’ın Deizmi: Wood’un Argümanlarının Bir Eleştirisi
 • Kant’s Deism: A Critic to Wood’s Arguments
   

ENGİN KOCA

 • Aristotelesçi Sistemde Pratik Sanatlar Bağlamında Teori ve Pratik İlişkisi
 • The Relation Between Theory and Practice in the
 • Context of Practical Arts in Aristotelian System
   

ENGİN YURT

 • İnsan Olmak: Dil ve Bilincin Eşkökenliğine Dair Bir Analiz ve Araştırma
 • Being Human: An Analysis and Research on Co-originality
 • of Language and Consciousness
   

MEHMET FATİH ARSLAN

 • Ta‘dîlü’l-Kelâm: Kelamın Felsefeyle “Ta‘dil”i
 • Tadīl Al-Kalām: Modification of Kalam with Philosophy
   

TAHSİN ÖLMEZ

 • İnançlarımızı Seçebilir Miyiz?
 • Can We Choose Our Beliefs?
   

MATTHIAS STEUP

 • İnanmada Özgürlük
 • Doxastic Freedom
 • Çev. Tahsin Ölmez
   

MATTHIAS STEUP

 • Doxastic Freedom
   

ALEV GENÇ

 • McGınn: Bilinç Problemi Felsefi Bir Problem Değildir
 • McGinn: Consciousness Problem is Not a Philosophical Problem
 • TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI
 • HISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES
   

MARTIN HEIDEGGER

 • Dil ve Şiir
 • Die Sprache und das Gedicht
 • Çev. Fatih Tepebaşılı
   

MARTIN HEIDEGGER

 • Die Sprache und das Gedicht
   

NEDİM YILDIZ

 • Georg Jellinek: İnsan ve Yurttaş Hakları
 • Bildirgesi Üzerine: Modern Anayasa Tarihine Bir Katkı
 • Georg Jellinek: Declaration Of Human and Citizenship:
 • A Contribution to the History of the Modern Constitution

 

FATİH M. ŞEKER

 • Klasik ve Modern Siyaset Düşüncesinin Mukayesesi
 • The Comparison Of Classical and Modern Political Thought
   

NERGİZ YILMAZ AYDOĞDU

 • Osmanlı Siyaset Düşüncesinde “Politique/Politika”
 • Kavramının Kullanımı Üzerine Birkaç Not
 • Notes On The Usage Of The Term ‘Politique/Policy’ in
 • The Ottoman Political Thought
   

ALPER BİLGİLİ

 • Viktoryan İngiltere’de Evrim Ve Toplum
 • Debating Evolution and Society in Victorian England
   

DERYA ÇIĞIR DİKYOL, EVREN ŞAR İŞBİLEN

 • Antik Roma Toplumunda Kadın ve Eğitimi
 • Women and Their Education in the Society of Ancient Rome
   

AHMET BOZYİĞİT

 • Fârâbî’nin El-Medinetü’l-Fâzıla ve Es-Siyasetü’l-Medeniyye (Mebâdiü’l Mevcûdat) Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması
 • The Comparison Of Al-Fârâbî’s Works Of Named
 • Al-Madinah Al-Fadilah and As-Siyâsah Al-Madaniyyah
   

NİHAL FIRAT ÖZDEMİR

 • XVII. Yüzyılda İngiltere`de Yeni Bilimin
 • Kamusallaşma Mekanları Olarak Kahvehaneler
 • Coffee Houses as the Places of Institutionalization
 • of the New Science in 17th Century England
   

KİTABİYAT

BOOK REVIEW
 

ARZU İBİŞİ TEMELİ

 • Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu
   

ALİ SERTAN BEŞER

 • Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi


FERDİ ERTEKİN

 • Tarih Felsefesi
   

MERVE KUMDERELİ

 • Antik Yunan’dan Roma’ya İletişim ve Siyaset