Duyurular

Kutadgubilig - Sayı 36

BU SAYIDA

 

AHLÂK FELSEFESİ/ETİK ÖZEL SAYISI

 

NEŞET TOKU

Adalet Üzerine

On Justice

 

H. HALUK ERDEM

Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Ahlâk Problemine Giriş

Introduction to Moral Problem in the Thought

of Alija Izetbegovic

 

EMEL KOÇ

“Durumum ve Ödevleri” Konusunda Bradley

Bradley on “My Station and its Duties”

 

HAKAN GÜNDOĞDU

Güçlü Psikolojik Egoizm Ahlakın Temeli Olabilir mi?

Could Strong Psychological Egoism be the Ground For Morality?

 

AYGÜN AKYOL

İslâm Ahlak Felsefesi: Birey ve Özgürlük Merkezli Bir İnceleme

Islamic Moral Philosophy: An Examination Based on Individual and Freedom

 

MUSTAFA YILDIZ

Aquinas’tan Kant’a Ahlakın Doğal Yasasının İmkânı Üzerine

On the Possibility of Natural Law of Morality From Aquinas to Kant

 

FERHAT YÖNEY

Ahlakın Evrimsel Kökeni, Ahlaki Bilgi ve Ahlaki Realizmi Zayıflatabilir mi?

Can Evolutionary Origin of Morality Undermine Moral Knowledge and Moral Realism?

 

HÜMEYRA ÖZTURAN

Dostluk Neden Bir Ahlâk Felsefesi Konusudur?

Why is Friendship a Subjet for Moral Philosophy?

 

AHMET KESGİN

Amaç-Araç Bağlamında Ahlâk-Siyaset İlişkisi:

Ahlâkın Siyaseti ya da Siyasetin Ahlâkı

The Relationship of Morality and Politics in the Context of

Means and End: Politics of Morality or Morality of Politics

 

AHMET DAĞ

Ahlakın Sekülerleşmesinde David Hume Etkisi

David Hume Effect on the Secularization of Morality

 

BARIŞ MUTLU

Hume’un Ahlak Felsefesi ve Erdem Anlayışı

Hume’s Moral Philosophy and His View on Virtue

 

ENDER BÜYÜKÖZKARA

İbnü’l-Arabî ve Konevî’de Yaratma ve Dinamik Ahlak

Creation and Dynamic Morals in Ibn Al-Arabi and Qunawi

 

TAŞKIN EROL

David Hume’da Ahlâkın Kapsamı ve Konumu

The Status and Scope of Morality in David Hume

 

YILMAZ EMRE GÖNEY

İdeal Gözlemci Tarafsız İzleyici midir?

Is the Ideal Observer on Impartial Spectator?

 

WILLIAM JAMES

Ahlak Filozofu ve Ahlaki Yaşam: Tanıtım ve Çeviri

The Moral Philosopher and the Moral Life: Introduction and Translation

ÇEV. Tufan ÇÖTOK - Onur KABİL

 

WILLIAM JAMES

The Moral Philosopher and The Moral Life

 

PADMASIRI DE SILVA

Budist Etik

Buddhist Ethics

ÇEV. Maksut Kemal AKSOY

 

PADMASIRI DE SILVA

Buddhist Ethics

 

LORI GRUEN

Hayvanlar

Animals

ÇEV. Maksut Kemal AKSOY

 

LORI GRUEN

Animals

 

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

EXISTENTIAL – INFORMATIONAL – ETHICAL STUDIES: METAPHYSICS

 

ÖZGÜÇ GÜVEN

Eleştirel Döneminde Kant’ın Gemüt, Seele ve Geist Anlayışı

Kant’s Understanding of Gemüt, Seele and Geist in His Critical Period

 

MUHAMMET FATİH KILIÇ

İbn Sînâ’da İlk Sebep: Yeni-Eflâtuncu Bağlamda Bir İnceleme

Avicenna on the First Cause: An Analysis in the Neo-Platonist Context

 

HATİCE İREM EKER

Heidegger Felsefesinde Tekniğin Özüne Giden Yol

The Way Towards the Essence of the Technics

in the Philosophy of Heidegger

 

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI

HISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES

 

ÖZKAN GÖZEL

Kripto-Pozitivist Bir Çağda Sanatın İşlevi

The Function of Art in a Cripto-Positivist Era

 

SEDA GÜVEN

Müzik-Sağlık-Toplum İlişkisi: Edirne Sultan II. Bayezid Darüşşifası Örneği

Music-Health-Society Relationship:

The Sample of Edirne Sultan Bayezid II Hospital

 

RIDVAN TURHAN

Türkiye’de Yahudi Modernleşmesi ve Tekin Alp (Moiz Kohen)

The Jewish Modernization in Turkey and

Tekin Alp (Moiz Kohen)

 

TUBA OĞUZ

Klasik Dönem Osmanlı Muhasiplerinin Cebirsel Problemlere Yaklaşımı:

Câmi‘u’l-Hisâb Örneği

Bookkeepers’ Approach to Algebraic Problems

Throughout the Traditional Period of Ottomans:

The Case of Cami al-Hisab

 

C. CENGİZ ÇEVİK

Cicero’nun De Optimo Genere Oratorum Adlı Eserinin Çevirisi

The Translation of Cicero’s De Optimo Genere Oratorum

 

KİTABİYAT

BOOK REVIEW

 

TAHSİN ÖLMEZ

Freedom, Fatalism and Foreknowledge

 

AHMET DAĞ

Hükümdarlara Öğütler

 

FATİH BELGİ

Kendine Ait Bir Roma: Diyar-ı Rum’da Kültürel Coğrafya ve Kimlik Üzerine