Announcements

Kutadgubilig - No. 37

 

VARLIK – BİLGİ – AHLÂK ARAŞTIRMALARI: METAFİZİK

EXISTENTIAL – INFORMATIONAL – ETHICAL STUDIES: METAPHYSICS

ŞABAN TEOMAN DURALI

Was Ist Zivilisation?

Sinnbestimmung Und Entwicklungsgeschichte

Der Zivilisation

 

MURAD OMAY

Argümanları Yeniden Kurma Yöntemleri

The Methods of Arguments Reconstruction

 

NİHAL PETEK BOYACI

Epikouros’ta Özgürlük Tartışması: Libera Voluntas Ve Πάρ᾽ Ἡμάς

A Freedom Debate in Epicurus: Libera Voluntas and Πάρ᾽ Ἡμάς

 

MEHMET ŞÜKRÜ ÖZKAN

Dini Tecrübeden Rasyonel İnançlara Ulaşma Bağlamında W. P. Alston’un

Analoji Temelli Teorisine Eleştirel Yaklaşım

Critical Approach to Analogy Based Theory of W. P. Alston in the Context of Attainment of Rational Believes Through Religious Experience

 

ERCAN SALGAR

R. Carnap’ın “Geleneksel Metafizik” Eleştirisi ve “Metafizik” Anlayışı

R. Carnap’s “Traditional Metaphysics” Critique and “Metaphysics” Conception

 

ORHAN GÜNEŞ

Modern Dönem Kozmoloji Modelleri

Cosmological Models Of Modern Period

 

SEBİLE BAŞOK DİŞ

Bauman’ın Modern Etik Eleştirileri Bağlamında

Ahlakîliğin Müphemliğine İlişkin Görüşleri

Bauman’s Views Concerning Ambivalence Of

Morality Within The Context Of His Criticism Of Modern Ethics

 

HÜSEYİN AYDOĞAN

Kant’ın Deizmi: Wood’un Argümanlarının Bir Eleştirisi

Kant’s Deism: A Critic to Wood’s Arguments

 

ENGİN KOCA

Aristotelesçi Sistemde Pratik Sanatlar Bağlamında Teori ve Pratik İlişkisi

The Relation Between Theory and Practice in the

Context of Practical Arts in Aristotelian System

 

ENGİN YURT

İnsan Olmak: Dil ve Bilincin Eşkökenliğine Dair Bir Analiz ve Araştırma

Being Human: An Analysis and Research on Co-originality

of Language and Consciousness

 

MEHMET FATİH ARSLAN

Ta‘dîlü’l-Kelâm: Kelamın Felsefeyle “Ta‘dil”i

Tadīl Al-Kalām: Modification of Kalam with Philosophy

 

TAHSİN ÖLMEZ

İnançlarımızı Seçebilir Miyiz?

Can We Choose Our Beliefs?

 

MATTHIAS STEUP

İnanmada Özgürlük

Doxastic Freedom

Çev. Tahsin Ölmez

 

MATTHIAS STEUP

Doxastic Freedom

 

ALEV GENÇ

McGınn: Bilinç Problemi Felsefi Bir Problem Değildir

McGinn: Consciousness Problem is Not a Philosophical Problem

 

TARİH – TOPLUM – SİYASET – SANAT ARAŞTIRMALARI 

HISTORICAL – SOCIAL – POLITICAL – ARTISTIC STUDIES

MARTIN HEIDEGGER

Dil ve Şiir

Die Sprache und das Gedicht

Çev. Fatih Tepebaşılı

 

MARTIN HEIDEGGER

Die Sprache und das Gedicht

 

NEDİM YILDIZ

Georg Jellinek: İnsan ve Yurttaş Hakları

Bildirgesi Üzerine: Modern Anayasa Tarihine Bir Katkı

Georg Jellinek: Declaration Of Human and Citizenship:

A Contribution to the History of the Modern Constitution

 

FATİH M. ŞEKER

Klasik ve Modern Siyaset Düşüncesinin Mukayesesi

The Comparison Of Classical and Modern Political Thought

 

NERGİZ YILMAZ AYDOĞDU

Osmanlı Siyaset Düşüncesinde “Politique/Politika”

Kavramının Kullanımı Üzerine Birkaç Not

Notes On The Usage Of The Term ‘Politique/Policy’ in

The Ottoman Political Thought

 

ALPER BİLGİLİ

Viktoryan İngiltere’de Evrim Ve Toplum

Debating Evolution and Society in Victorian England

 

DERYA ÇIĞIR DİKYOL, EVREN ŞAR İŞBİLEN

Antik Roma Toplumunda Kadın ve Eğitimi

Women and Their Education in the Society of Ancient Rome

 

AHMET BOZYİĞİT

Fârâbî’nin El-Medinetü’l-Fâzıla ve Es-Siyasetü’l-Medeniyye (Mebâdiü’l Mevcûdat) Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması

The Comparison Of Al-Fârâbî’s Works Of Named

Al-Madinah Al-Fadilah and As-Siyâsah Al-Madaniyyah

 

NİHAL FIRAT ÖZDEMİR

XVII. Yüzyılda İngiltere`de Yeni Bilimin

Kamusallaşma Mekanları Olarak Kahvehaneler

Coffee Houses as the Places of Institutionalization

of the New Science in 17th Century England

 

KİTABİYAT

BOOK REVIEW

ARZU İBİŞİ TEMELİ

Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu

 

ALİ SERTAN BEŞER

Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi

 

FERDİ ERTEKİN

Tarih Felsefesi

 

MERVE KUMDERELİ

Antik Yunan’dan Roma’ya İletişim ve Siyaset